تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

پولشویی

تهیه لباس زیر برای مجاهدین! به روش «هلندی کاری»
افشاگری از پوشش های مالی-اجتماعی فرقه رجوی در اروپا

تهیه لباس زیر برای مجاهدین! به روش «هلندی کاری»

ایجاد انجمن های پوششی با عنوان خیریه یکی از ترفندهای مسعود رجوی برای جذب منابع مالی بود.