تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

فرمانده ثریا

خانواده های اسیران فرقه رجوی بنابرتعریف آقای داوود باقروند ارشد و یک خاطره

خانواده های اسیران فرقه رجوی بنابرتعریف آقای داوود باقروند ارشد و یک خاطره

این پیکار فرقه رجوی با توهین وناسزاگویی به خانواده ها شروع وبه درگیری فیزیکی وپرتاب سنگ و فلزات تیز وبرنده به سوی آنها ادامه یافت وسرانجام برنده این رویارویی خانواده ها بودند چراکه طی سال های ۹۰ تا ۹۲ تعداد ۱۵۰ تن ازاسیران از تحصن باخبر شده و از کمپ فرار نمودند ودرشهریور ۱۳۹۲ نیز این قلعه مخوف صدامی برای همیشه تعطیل شد واندک بقایای فددائیان وآدمکشان فرقه درسیاهی شب ازاین قلعه با ترس ولرز گریختند