تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

رجویسم

صدایی که به دستور رجوی خاموش نمی شوند

صدایی که به دستور رجوی خاموش نمی شوند

فرقه فلک زده ی رجوی، در اوج افلاس و درماندگی، مهار عقل و درایت از کف داده، دیوانه وار و هیستریک به روی این و آن چنگ می زند، بر حسب خوی و خصلت ذاتی و طبیعی که در وجود سران بی کفایت منافقین ضدخلق نهفته است، به خشونت و ترور دست می زند. حق آزادی و اختیار، دموکراسی و انتخاب را از خودی و بیگانه سلب کرده و اگر توان داشته باشد به احدی اجازه جنبیدن نمی دهد.