تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

جنگ

رهبر خودکامه فرقه تروریستی رجوی را بهتر بشناسیم : بدهکاری که طلبکار شد / ۳

رهبر خودکامه فرقه تروریستی رجوی را بهتر بشناسیم : بدهکاری که طلبکار شد / ۳

نقش انقلاب ايدئولوژيك در تثبيت فرقه رجوی: بسياري معتقدند كه از ابتداي سال70 تشكيلات مجاهدين ديگر نه يك سازمان كه فرقه‌اي است در بسته و نه‌تنها هيچ گونه رأي‌گيري و مشروعيت در آن جايي ندارد كه به شدت ضدانتخابات و نظرخواهي است و...