این بار شایعه ای که مریم قجر به راه انداخت سر سمیه محمدی است. چون موضوعی در چنته نداشت خواست این بار هم در موضع سیاسی بنشیند. هرآنچه لایق خودش و آن گور به گورشده است نثار خانواده ها بکند و بگوید که تمام این کارها زیر سر دیگران است . بازم دروغی دیگر بسازد که در نزد مردم ایران خودش را نشان بدهد.

این بار هم با دروغ پردازی تمام سمیه را قربانی کار زار خانوادها کرد، چون این گوشت قربانی دم توپ فرقه است . هر جا نیاز باشد بیچارگان را جلو می اندازد تا بازم بگوید دروغ از جای دیگری شروع شد . این است چهره شیادی مثل فرقه رجوی. بیچاره پدر و مادر ها ، بچه بزرگ کردند که مریم قجر اورا برباید و هر دم او را قربانی کند آخر این خط هم نزدیک است .

به راستی مریم قجر چرا سر اصل موضوع نمی رود که بگوید ما به مزدوران خودمان این را گفتیم که خرج جنگ سیاسی ما بشود ، چون چیزی در چنته نداشتیم . طی این مدت که از دست خانوادها ضربه خوردیم می خواهیم جلوی ریزش را بگیریم . نفرات را بترسانیم که نفرات تحت پوش ما در ترس بمانند .

نکته دیگر که به آن که اشاره شده بود این است که بحث بردن سپاه در لیست امریکا بود . چه ربطی به بحث این دختر بیچاره دارد ، هر بار می خواهی با این چیزها دل دیگران را خوش بکنی ! برای آقایان آمریکایی دم تکان بدهی . ای شرم بر تو وطن فروش باد ، مگر تا کنون این همه این لیست و آن لیست کردی آبی از آب تکان خورده ؟ حتی جشن آن را هم می گیری و بعد هم میگویی ثمره کار ما بوده؟ آری در وطن فروشی حرف نداری بالای دست خیلی ها بلند شده ای که گویی دیگر همه چی تمام شده و تو در ایران مستقر شده ای.

نیاز است به نکته دیگر اشاره بکنم که اگر ما جداشدگان تفاله هستیم ! تا چند روز قبل سنبل های تشکیلات فرقه شما بودیم  و تو را خوب شناختیم و خودت حرفی نمی زنی که بعد بگویی موضع فرد مورد نظر است . ولی بدان ان که خسرالدنیا والاخره هست آن ملعون بود که بعد از این که از عراق هم بیرون آمدید صدایش در نیامد . چون کنار آن دیکتاتورهای دیگر است و خداوند هم جزای  او را در جهنم می دهد.

ولی بازم بگویم که شما تفالهای جامعه ایران که تمام وجود کثیفتان برای همه اشکار است ، چه بلاها به سر مردم ایران نیاوردید . بعد هم میگویید که از نسل ستار و باقر و مصدق هستید! مگر مصدق با آمریکایها نشست برخاست داشت ؟ که شما هر روز در کنگره با افتخار در راهروهای این جنایت کاران قدم بر می دارید ؟ رسانه اربابان خوب از این کارهای شما خبر دارند و می دانند که چه بگویند که شما را به نقطه جوش در خود بیندازند .

آری مردم ایران و خانوادهای عزیز ببینید که این فرقه برای خارج نشدن فرزندانتان دست به هر دریدگی می زند . اگر سمیه این مطالب را نوشته باشد که هر گز چنین کاری نکرده، ولی تنها کسی که خوشحال می شود فقط مریم قجر است که ما خوب می دانیم که این مطالب را ستاد فرشته یگانه از سر کردگان می نویسد و به خورد دیگران می دهد تا کمی قجر دل گرم بشود.

یادداشت از سعید زمانی (مستعار)

انتهای پیام