• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

مزدورکیست مزدوری چیست.

  • کد خبر : 4549
  • 05 دسامبر 2015 - 18:28

مزدورکیست ؟؟! مزدوری چیست.!!؟

مسعود رجوی همانند دیگررهبران خودکامه فرقه هاکه ازهیچ اصول وپرنسینی پیروی نمی کنند ومانیفستی ندارند اعتقاد دارد برای رسیدن به هدف ازهروسیله ای استفاده کردوی معتقد است هدف وسیله راتوجیه می کنند رجوی تمام هدفش رسیدن به ثروت قدرت وشهوت است درطول تاریخ کمترگروه وسازمان رامیتوان پیداکرد که بادشمن متجاوز به خاک میهن ومردمش همکاری نماید.rajavi mozdoor

درحالیکه رژیم بعثی حاکم برعراق گسترده ترین جنگ رادرابعاد نظامی.اقتصادی واطلاعاتی رادرشهریور ۵۹ برکشور ما تحمیل کردوازطرف سازمان ملل بعنوان متجاوزشناخته شد صدام جنایتکارباهدف تجزیه ایران ونابودکردن زیزساخت های شهری واقتصادی وتجاوز به نوامیس مردم درسوسنگرد لقب جنایتکارجنگی به خود گرفت رجوی مزدوردرتوهم بوی کباب وبدست اوردن قدرت درکوتاه ترین زمان نمام نیروهایش رابه خاک عراق گسیل داشت تا باتشکیل یک نیرویی نظامی کوجک درقلب ارتش متجاوز صدام اورادرسرنگون کردن دولت نوپای ایران یاری کند رجوی باپوشاندن لبا س های ارتش وسپاه ایران برتن نیروهایش واعزام انها به نوار مرزی تلفات نظامی زیادی برارتش ایران وارد می کرد

اوج جنایت وی هنگامی بود که بعداز گلوله باران سنگین مواضع ارتس ایران نبروهای رجوی به داخل سنگرهای سربازان ایرانی مجروحین راکشته ومابقی رابه اسارت گرفته و تحویل نیروهای ضداطلاعات صدام می دادند وهمراه باشکنجه گران صدام به بازجویی وشکنجه سربازان اسیرایرانی می پرداختند.

آنها همچنین بابیسیم های پیشرفته صدام اطلاعات مربوط به زمان شروع عملیات ارتش ایران وجابجایی انهارادراختیارارتش بعث می گذاشتند به راستی کدام انسان شرافتمند وکدام وجدان بیداری سرباز هموطنش راکه هیچ جرمی جزدفاع ازخاک میهن وناموسش راندارد دست وپابسته وبا تنی مجروح تحویل شگنجه گران صدام می دهد؟!

آیاهیچ دشمنی چنین جنایتی می کند جنایت رجوی درتاریخ نمود ندارد عبرت تاریخ رابنگرید که این عصازه رذالت وجنایت مصداق بارز مزدوری برای دشمن اعضای جداشده راکه طی سالیان همه چیزشان راازدست داده اند وباجسم وروح مجروح برای ازادی دیگردوستان خود وبازگشتشان به آغوش گرم خانواده تلاش می کنند وجان خود رابدست گرفته اند رامزدوزمی نامد!…

آغشته کردن دست به خون سرباز هم وطن مزدوری است یا برگرداندن اسیری بعدار سالیان به کانون گرم خانواده وکاشتن بذرامیدبردل ولبخندی برلبان وچشمان بی فروغ پدرومادری…

به فرموده حضرت علی (علیه السلام) فیاعجباعجبا.وجدانهای بیدار انسانهای شرافتمند بهترین قاضی هستند که بگویند مزدورکیست مزدوری چیست...

اکرامی

 

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=4549