• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024

مصطفی بهشتی عضو اسیر در لیبرتی کیست!؟

  • کد خبر : 2219
  • 30 آوریل 2015 - 6:40

مصطفی بهشتی ، عضو اسیر در لیبرتی کیست

سال ۱۳۸۹ چند مدتی بود که آقایان اکبرمحبی  وحمید حاجی پورازگیلان با سپری کردن عمرگرانبهایشان با گسستن از فرقه بدنام رجوی به دنیای آزاد وکانون خانواده هایشان وارد شده بودند. درآن مقطع نه تنها خانواده های عزیزگیلگ بل سایرخانواده های چشم انتظار از اقصی نقاط ایران هم ضمن تماس تلفنی با دفترانجمن نجات گیلان طالب دیداروملاقات با این دوعزیزبودند شاید که خبری ازجگرگوشه هایشان دریافت بنمایند.
متعاقبا با رضایت عزیزان جداشده وبازگشتی با وجود مشغله هایی که شخص خودم نیزدردفترانجمن داشتم به درخواست شماری ازخانواده های تهرانی اعضای گرفتاردرقلعه الموت رجوی به دفترمرکزی انجمن نجات تهران درسوزوسرما وبرف شدید کوئین  به جانب تهران عزیمت کردیم .

Nejat_Families

درمیانه شماری ازخانواده ها با مادرودختری هم ملاقات کردم که مدعی بودند که دوعزیزوجگرگوشه شان بنامهای مرتضی ومصطفی بهشتی درترکیه بتوسط اوباشان رجوی به گروگان گرفته شدند وبه عراق انتقال داده شدند که بشدت نگران سلامتی وآینده شان هستند.
شخصا مرتضی را دورادورمی شناختمش ولیکن مصطفی که میلاد صدایش میکردیم دردوران هجوم امریکا به عراق دردهه ۱۳۸۰ درطول مدت پراکندگی درمنطقه جلولا باهم بودیم وکاملا شناخت داشتم ؛ برای مادرودخترازوضعیتش بسیارصحبت کردم وامید وارشان کردم که درروزگاری نه چندان دورآن دوعزیزخود را از شر رجوی رهانیده و نزدشان باز خواهند گشت.
میلاد عضو یکان افشین ابراهیمی بود وبدلایل شرایط خاص روحی وروانی که داشت به سفارش حکیمه سعادت نژاد مستقیما بتوسط وی کنترل میشد. میلاد ازجمله اعضایی بود که حلقه ضیعف قلمداد میشد وبشدت بدنبال فرارازمناسبات وبازگشت به ایران بود وبواسطه اینکه درآن مهلکه گیرکرده بود بشدت اذیت وآزارمیشد وتعادل روحی خود را ازدست داده بود.
ازدیدارخودم با این خانواده زمان زیادی گذشته است ولیکن اطلاع کامل دارم که این مادر و دختر بمنظور رهایی عزیزانشان ازهیچ تلاشی ازجمله اعزام مکرر به عراق ناامن بازنماندند وبا وجودیکه مرتضی به واسطه اصرار احمقانه رجوی مبنی بر ادامه حضوردرعراق به قربانگاه رفته است وغم خانواده بهشتی دوچندان شده است کماکان لحظه ای فکررهایی میلاد ازچنگال اهریمنان رجوی ازوجودشان بیرون نرفته است ودرصحنه کارزار با رجوی همواره درخشش داشتند ودارند.
حقیقتا آنچه که وادارم نمود که دست به قلم ببرم مطلبی بود که فرقه رجوی درحضیض ذلت ونهایت استیصلال درمواجهه با اقدامات انسانی وبه حق خانواده محترم بهشتی به اسم ونام مصطفی بهشتی (میلاد) درسایت ایران افشاگرخود درج کرد شاید که بدینوسیله نابخردانه بخواهد میلاد را بیش ازپیش به اسارت خود درآورده وخانواده اش را بطورمضاعف درنگرانی نگهدارد. هرآنکس که مطلب یاد شده را بخواند واندک آشنایی با میلاد وسطح سوادش د اشته باشد بوضوح خواهد فهمید که کف گیر رجوی به ته دیگ خورده واینبارازقول میلاد مستاصل ازمناسبات مافیایی رجوی یک انشای درخورخود درسایت مزبورگذاشتند که مطلقا به قد وقواره میلاد همخوانی ندارد.
به امید رهایی تمام اسرای گرفتاردرتشکیلات مافیایی رجوی خاصه رهایی وبازگشت میلاد عزیزاغفال شده به دنیای آزاد وخاک پاک ایران وکانون گرم وپرمهرخانواده که البته بزرگترین هدیه به مادر و خواهرچشم انتظاربهشتی خواهد بود.
پوراحمد

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2219