سندی از جنایات رجوی در مورد اعضای فرقه:ماجرای «چک امنیتی» سال ۷۲ در فرقه رجوی چه بود؟