نامۀ مترجم ارشد رهبری فرقه رجوی برای شاهزاده سعودی: فرقه رجوی به عربستان دروغ می گوید / به دستور رجوی عربها و لباس عربی را در عراق به تمسخر می گرفتند / آیا سکوت شما درباره منبع خبر در اعلام فوت رجوی توهین به آزادی و ملت عرب نیست؟