دسته: نامه ها و بیانیه ها

پدر و مادر سمیه محمدی، خطاب به مصاحبه کنندگان فرمایشی با دختر خود: سپاسگزاریم که دخترمان را نشان دادید و ما گریه کردیم / فرقه رجوی فشار روانی «گشتاپویی» به «سمیه» وارد کرده است / دیدار با «نامک کپلیک» آری ولی با پدر و مادر نه؟ / مگر در پشت در اشرف با بلندگو فرزند را صدا زدن همکاری با حکومت ایران است؟